ר' אלחנן בן ר"י הזקן

ר' אלחנן בן ר"י הזקן
שם
תאריכים??11 – 1184
מיקוםדנפייר, צרפת
חיבוריותוספות על ש"ס
תכונות פרשנותו
הושפע מר"י הזקן
השפיע עלבעלי התוספות לאחריו

מהדורות

תוספות ר' אלחנן על מסכת עבודה זרה

מהדורת רב אהרן קרויזר, ברשותו האדיבה של המהדיר (כל הזכויות שמורות למהדיר). הדברים להלן נשאבו מן המבוא למהדורה זו.

נוסח הפנים

ספר זה יצא לראשונה בשנת תרס"א ע"י הרב דוד פרענקיל מהוסיאטין. את כתה"י רכש מעזבון ר' שמואל שעהנבלום מלעמברג שהעתיקו מכת"י קלף ישן נושן מאד. בהוצאה זו נפלו מאות טעויות ושיבושים כיון שהיתה זו העתקה מכלי שני בנוסף לטעויות הדפוס. מהדורה זו מנופה ומתוקנת מתוך כתה"י היחיד בעולם השייך לספרית מונטיפיורי לונדון מס' 65 ואשר תצלומו נמצא בביה"ס ירושלים מס' 4583, רב תודות להם.

הערות

במקום שהיה נראה שיש טעות סופר בדברי רבינו הוכנסה התיבה בסוגריים עגולים והתיקון בסוגריים מרובעים. שאר התיקונים שהיה נראה לנכון לתקן צויינו בהערות. כמו כן, הגהות שהופיעו גם במהדורה הראשונה מצוינות בהערות בשם מ"ק (מהדורה קמא).

רקע

חייו

 • שם – ר' אלחנן בן ר"י הזקן
 • תאריכים – נהרג על קידוש השם בשנת ד"א תתקמ"ד (1184) בחיי אביו, ראה בשו"ת מהרש"ל סי' כ"ט שכתב: "ואחר ר"ת מלך ר"י בן אחותו ברמרו, ובשנת תתקמ"ד נהרג ר' אלחנן בנו." תוספותיו על מסכת עבודה זרה נכתבו בשנת ד' אלפים ותתקמ"ב לבריאת העולם, שנתיים לפני מותו. וז"ל רבינו בדף ט' ע"א: "ולחשבון הזה תצא השמיטה לשנה הזאת שנת תתקמ"ב שאנו עומדים בה".
 • מיקום – דנפייר, צרפת
 • משפחתו – רבינו היה בנו של רבינו יצחק ב"ר שמואל המכונה ר"י הזקן, שהיה מגדולי בעלי התוס', נינו של רש"י ובן אחותם של רשב"ם ר"ת וריב"ם.1 זקינו רבינו שמואל היה בנו של רבינו שמחה ב"ר שמואל בעל המחזור ויטרי, וזקינו אבי אמו היה הר"ר יהודה בן הר"ר יו"ט בן הר"ר יהודה (הריב"ן) חתן רש"י.2
 • מוריו – ר"י הזקן
 • בני זמנו – 
 • תלמידיו – בנו, ר' שמואל3
 • תקופתו – 

חיבוריו

 • תלמוד והלכה – 
  • תוספות – רק תוספותיו על החלק הראשון של מסכת ע"ז שרדו. בתוספותיו אלו מפנה לתוספותיו למסכתות אחרות ואלו הן: שבת, עירובין, פסחים, ראש השנה, יבמות, כתובות, גיטין, ב"מ, סנהדרין, זבחים, מנחות, חולין, בכורות, ערכין, נדה. בנוסף למסכתות אלו מביאים תוס' שלנו על הש"ס את דברי ר' אלחנן אף על מסכתות ברכות, יומא, מגילה, חגיגה, נדרים, קידושין, ב"ק, ב"ב, שבועות, תמורה.
  • תשובות – תשובות שהשיב בשם אביו הר"י ז"ל4
 • חיבורים נוספים
  • "קונטרסים" ו"ליקוטים" - נזכרו בתוספותיו.5
  • "סדר תיקון תפילה",6 ו"תיקון תפילין",7 "סוד העיבור"8
  • פיוטים9

תוספותיו

תכונות

 • נכתבו לפני אביו ואף הוגהו על ידו – רבינו כתב את תוספותיו לפני אביו, ור"י אף השתמש בהם והגיה אותם.10
 • כולל הרבה מתורת ר"י אביו – מביא כסדר את דברי אביו בשם ר', או מסיים דיבורים בשם מ"ר (מדברי רבי / מפי רבי) ואינו מזכירו בשמו.11 לפעמים, בהיותו דולה ומשקה מתורת אביו הר"י ז"ל, הוא מהוה לפעמים מקור יחיד לדברי אביו הר"י שהובאו בפוסקים הקדמונים מבלי לציין מקורו.12
 • תאריך כתיבתם – תוספותיו על עבודה זרה נכתבו בשנת 1182, ועיינו לעיל.

הטקסט

 • כתב יד ודפוס ראשון – עיינו לעיל.
 • היקף החיבור – בידינו נמצאים תוספותיו של רבינו למסכת זו עד לדף ל"ה ע"ב, ובסוף כתב היד כתוב: עד כאן יסוד הרב ר' אלחנן בן רבי יצחק מדמפיר תנצב"ה, ומכאן ואילך מיסוד הרב ר' יהודה ב"ר יצחק מבורינא שפירש על פי תוספות הר"ר אלחנן ב"ר יצחק. מכאן יוצא, שרבינו כתב תוספות לכל המסכת. רבינו רומז על כך בדבריו בדף י"ג. ד"ה "מהנה מותר": "וההיא נפרש לקמן בפרק כל הצלמים".13
 • מקורות נוספים – בתוס' הנדפסים יש שלש פעמים שבהן הובאו דברי ר' אלחנן, ואילו בתוספותיו שלפנינו התוכן אינו מופיע. ראה בתוס' דף ה, ב ד"ה אין, דף ז, ב ד"ה סוס, דף כא, ב ד"ה מאי. ופעם נוספת בדף כב, א ד"ה אי הכי מביאים התוס' קושיא בשם ר"י ותירוץ על זה בשם ר' אלחנן, ואילו בחיבור שלפנינו מביא ר' אלחנן הקושיא בשם ר"י בלא שמתרץ ע"ז כלום

מקורותיו

השפעות מרכזיות

 • מקורות קדומים – 
 • מוריו – אביו ר"י

נזכרו בתוספות על עבודה זרה

 • ה"ר אליהו, גליון, הלכות גדולות, ר' אפרים, הר"ר חיים, ר"ח, ר' יהודה בן ה"ר יו"ט, רבינו יעקב - ר"ת, הר"ר יעקב דאורליינש, ריב"א, ריב"ם, ר' מאיר, ר' משה ב"ר משה, ר' משה ב"ר אברהם, ספר הישר, ערוך, שאילתות, ר' שלמה - רש"י, רבינו שמואל, ר' שמעיה, רב שרירא.

השפעתו

פרשנים שלאחריו

 • בעלי התוספות – תוספותיו ר' אלחנן שימשו כאחד המקורות העיקריים לתוספות הנדפסים, ועל כך מורה שמו המופיע בתוספות על מסכת עבודה זרה קרוב לארבעים פעם.14 השפעתו ניכרת גם במסכתות אחרות.15 חלק מתוספות ר' אלחנן הגיעו לארץ ישראל, כעדותו של הרמב"ן בדרשה לראש השנה וז"ל: "ועכשיו בעיר הזאת (עכו) ראיתי התוספות הארוכות של הרב ר' אלחנן וכתוב בהן כלשון הזה...". על השפעתו הגדולה מעידים דברי מהרי"ק בתשובותיו.16
 • ראשונים נוספים – בין אלו המצטטים את דברי ר' אלחנן הם: הרא"ש בפסקיו ובתוספותיו, ר' אברהם ב"ר נתן הירחי בספר המנהיג, ר' יהודה מפריש, ר' יהודה מבירינא, הריטב"א, ר' יוסף חביבא בנימוקיו, ר' יצחק ב"ר משה מווינא באור זרוע, ר' ירוחם, ר' ישעיה מטראני בתוספותיו ובספרו המכריע, ר' ישראל מקרמזיר בהגהות אשרי, רמב"ן, ר' משה מקוצי בסמ"ג, מהר"ם מרוטנברג, ר' מרדכי ב"ר הלל במרדכי, רבינו פרץ, ר"ש משאנץ, רשב"א, תוס' ישנים, תלמידי רבינו יונה, שיטמ"ק בסדר קדשים.
×