ר' יצחק אלפסי (רי"ף)

על המהדורה של הלכות רי"ף

מהדורת מכון המאור בעריכת הצוות שבראשות הרב עזרא שבט, באדיבות מכון המאור והרב דניאל ביטון (כל הזכויות שמורות למו"ל).

נוסח הפנים

 • נוסח הפנים הוכן על פי כתבי יד מזרחיים עתיקים, הקרובים ביותר למקור ולמהדורה שעמדה לפני רמב"ם. נוכחנו לדעת שהנוסח המצוי בדפוס עבר שכבות רבות של עריכה, במגמה ליישר קו עם ראשוני אירופה, תהליך שהגיע לשלמותו בדפוס.
 • הנוסח שבכתבי יד שבחרנו לשמש 'נוסח הפנים' קרוב לנוסח שבאלפי קטעי רי"ף שבגניזה הקהירית, עדי הנוסח של תלמידי רי"ף שבחוג הדור הראשון הקרוב לו (ר"י מיגאש, עתים, אשכול), ורמב"ם.
 • סימן כתב היד הנבחר הוא: כי"א.
 • במקרים שהנוסח שבכתב היד הנבחר חורג מעדי הנוסח של הגניזה וכתבי תלמידיו של רי"ף, תיקננו בסימן [סוגריים מרובעים] להוספה ו(סוגריים מעוגלים) להשמטה.
 • המידע באפרט

 • השווינו לכתבי יד נוספים, עליהם מפורט בתחילת הפרק או המסכת.
 • הנוסח שבקטעי הגניזה, ממויין לפי עותק, מופיע בציונים שבהערות אחרי אות ג' ואחריו מספר כתב היד. לדוגמא: גמח הוא קטע השייך לעותק 'מח' מקטעי הגניזה לאותו מסכת. קישורים למפתחות ממויינים של כל מסכת מופיעים להלן.
 • כתב היד היחיד שמכיל את כל הרי"ף הוא כ"י ניו יורק ביהמ"ל Rab.692, מהעתיקים ביותר מבין כתבי היד האירופאיים. סימנו: כי"נ.
 • תכונות מיוחדות של המהדורה

 • המלים או הקטעים הנמצאים רק בנוסח שבדפוסים או בכתבי היד האירופאיים מופיעים בצבע אפור. קרוב לוודאי שהם לא היו בנוסח המקורי של רי"ף. אך מכיון שעמדו לפני האחרונים כחלק מהאלפס, לא ניתן להתעלם מהם.
 • כשהנוסח שנוסף מופיע כבר בכתבי היד האירופאיים, סימנו: [צבע אפור בין סוגרים מרובעים].
 • כשהנוסח שנוסף מופיע רק בדפוסים, סימנו: (צבע אפור בין סוגרים עגולים).
 • הפרדנו בין המקורות שהיו לפני הרי"ף (היינו התלמודים, כתבי הגאונים, ופירוש ר"ח), לבין החומר המקורי שהוסיף הרי"ף מדעתו. האחרון מובלט בפונט מודגש.
 • קישורים למפתחות ממויינים של קטעי הגניזה

  ×