הוספות הרמב"ן לפירושו על התורה – שמות

אדום = הנוסח הקדום (בספרד).    ירוק = הנוסח המעודכן (בא"י).
הציון שההוספה חסרה פירושו שהטקסט מופיע בכת"י בלי ההוספה.
שמות מ':ל"ה

ואמר: כי לא יכול משה לבא אל אהל מועד, אפילו אל הפתח, מפני שהענן היה מכסה אותו ולא היה רשאי לבא בתוך הענן. ועוד, כי המשכן מלא כבוד י"י ואיך יכנס בו. והטעם, שלא יבא שם בלא רשות, אבל יקראנו ויבא בתוך הענן כאשר עשה בהר סיני: ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן (שמות כ"ד:ט"ז), ואמר: ויבא משה בתוך הענן (שמות כ"ד:י"ח).

ועל דרך הפשט, בעבור שאמר: וידבר י"י אליו מאהל מועד (ויקרא א':א') לא נכנס משה במשכן, אבל קרא אותו מאהל מועד ועמד פתח האהל וידבר<cn>השוו ללשון הפסוק בשמות ל"ג:ט'.</cn> אליו.

ורבותינו אמרו (ספרא ויקרא הקדמה): כתוב אחד אומר: ולא יכול משה לבא אל אהל מועד, וכתוב אחד אומר: ובבא משה אל אהל מועד (במדבר ז':פ"ט), הכריע כי שכן עליו הענן. כי לדעתם: ובבא משה אל אהל מועד (במדבר ז':פ"ט) – שיבא שם בלא קריאה מדעתו, או מפני שאמר שם: וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת (במדבר ז':פ"ט) נראה להם שהיה משה עומד בתוך האהל לפני הכפרת, וכל עת היות כבוד השם מלא את המשכן לא נכנס משה בתוכו ולכך יאמרו שהיה זה לאחר שנסתלק הענן, כלומר שנסתלק מתוך מלכסות כל האהל ואין הכבוד מלא את המשכן, כי לא היה זה רק ביום השמיני ברדת שם הכבוד. והקריאה שאמר ויקרא אל משה וידבר י"י אליו מאהל מועד (ויקרא א':א'), על דעתם קודם לכן היתה, כאשר פרשתי למעלה (רמב"ן שמות מ':ב').

ויתכן שהכתוב שאמר פעם אחרת וכבוד י"י מלא את המשכן – ירמוז אל הכבוד השוכן בקרבו.

  • הנוסח הקדום מופיע בטקסט: פרמא 3255, פרמא 3258, פריס 222, פריס 223, פריס 220, פריס 224, פרמא 3119, דפוס רומא,
  • הנוסח המתוקן מופיע בטקסט: מינכן 138, פולדה 2, דפוס ליסבון
  • כלאיים של שתי הנוסחאות מופיע בטקסט: פרמא 2978
  • התיקונים מופיעים בגיליון:
  • התיקונים מופיעים ברשימת ההוספות: _
  • הערות:
×