Table

הנוסח הנפוץ מהר"ם מרוטנברג מהרש"ל
שפשף ליטול מקודם הקידוש
ברכת נטילה מיחו הגאונים
קדש על הגפן קידוש בזמנה,
במוצאי שבת יקנה"ז סימנה,
אחר כך מעין שלש טעונה,
רוב רביעית ישתה חירות ירמז
ורחץ וידיו ירחץ ויברך כתיקונה
כרפס אדמה בטבול ברכה הגונה אדמה לטבול לברך ונפשות רבות
יחץ ובוצע שניה למשמרת נתונה

רום אמצעי שלימה לחציה יעשה טמון

מגיד וירים קערה וירון ברנה,
הא לחמא דאכלו אבהתנא,
ומוזגין שנית במה נשתנה,

ברכת היין ולסוף אינה

הא נהמא קול רם אקערה

שנית למזוג מצות הרחק רביא בנשתנה ישאל יגיד צריך חיזור קודם

שירה הלל וברך אגאולה הגפן מברך

רחצה נוטל מים צרופים
מוציא-מצה ובוצע על הראשונה,
וכורך השניה שהיא תחתונה
יברך אראשונה מוציא חביריו יאחז דברי המצה זכור והסב באכלך רענן
מרור וכזית מרור בחרוסת ישקענה, מרור יברך זכור השיעבוד לטיבול חרוסת
כורך ומצות ומרורים כזית רעננה,
לא יהיה להם זכרון עם שיהיה לאחרונה.
כריכה יזכור מעשה אבות
שולחן עורך
צפון הוצא מטמין
ברך שלישית כראשונה ימלא למזון ומברך הבעל מדות חכמים
הלל כוס ימלא מלסיים ישפוך דם עממיו וישפוך יגמור בהלל יסיים נשמת חתום ישתבח דיינו ומשלש תברך ולא תשתה עוד לרות 
נרצה ותנעים מזמורים ותספר תקפו ואם רוה זעירא יסולק ישתה גדול לכוס החמישי חתום זכור קדוש.
×