Moshe's Killing of the Egyptian/1/he

From AlHaTorah.org
Jump to navigation Jump to search

הריגת משה את המצרי

הקדמה

תרגום זה עדיין לא עבר ביקורת עורך
(הקלק לנושא זה באמנות)

היכרות אלימה

שמות ב' מספק פרטים מועטים ונבחרים מאד על שנותיו הראשונות של משה. לכן מפתיע שהמעשה הראשון של משה עליו מסופר הוא הריגת מצרי שהיכה איש מבני ישראל. מעשהו השני של משה היה לטשטש את עקבות הפשע על ידי הטמנת הגופה:

(יא) וַיְהִי בַּיָּמִים הָהֵם וַיִּגְדַּל מֹשֶׁה וַיֵּצֵא אֶל אֶחָיו וַיַּרְא בְּסִבְלֹתָם וַיַּרְא אִישׁ מִצְרִי מַכֶּה אִישׁ עִבְרִי מֵאֶחָיו.

 

(יב) וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ וַיַּךְ אֶת הַמִּצְרִי וַיִּטְמְנֵהוּ בַּחוֹל.

מכיוון שרוב קוראי התנ"ך נוטים לחלוק כבוד למשה ולהזדהות עם העברים המשועבדים במצרים, רצח המצרי על ידי משה בדרך כלל נתפש כמעשה שבא להציג את נכונותו של משה לפעול בשם הצדק אפילו חרף סכנה גדולה לעצמו, וכסממן ראשוני לאמפתיה ויכולת ההנהגה הטמונים באישיותו של משה.1 המשך הפרק יכול לחזק קריאה כזו שכן מיד לאחר הסיפור מתארת התורה עוד שני מקרים בהם משה מתערב לטובת הצד החלש.

אך בהתבוננות שנייה, מעשיו של משה מעוררות שאלות מוסריות רציניות. האם באמת המצרי היה ראוי למות רק משום שהכה את העבד העברי שהיה תחת פיקודו?2 ואפילו בהנחה שכן, באיזו זכות לוקח משה את החוק לידיים? האם ייתכן שמשה, נסיך מצרים, לא היה יכול לעצור את ההכאה בלי לנקוט באלימות וברצח? בנוסף, אם מעשה הרצח היה מוצדק, מדוע ה' לא מצא דרך למנוע את עשרות שנות הגלות והניכור מעמו שבאו על משה בעקבות המעשה?

שאלות נוספות

התורה לא מגנה או משבחת במפורש את פעולת משה, ומשה אינו מקבל עונש על מעשיו. על כן נאלצים הפרשנים לנסות להבין את עמדת התורה מהפרטים המועטים המתוארים בה. חלק מהשאלות שהפרשנים מתמודדים עמם הם:

  • מה היה עושה הנוגש המצרי לעבד העברי אילו משה לא היה מתערב? האם המצרי היה רק בבחינת ממלא פקודות?3
  • האם לשורש "הכה" יש אותה המשמעות בשני הפסוקים של "מַכֶּה אִישׁ עִבְרִי" ו"וַיַּךְ אֶת הַמִּצְרִי"? האם המצרי הכה את העברי בכוונה להרוג? והאם משה הכה את המצרי בכוונה להרגו?
  • בן כמה היה משה בשעת המעשה? האם הוא ידע בכלל על זהותו כעברי? האם הוא פעל מתוך הזדהות עם בני עמו או מתוך תחושת הצדק בלבד?
  • מה משמעות "וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה" ו"וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ"? האם הם היוו גורם מכריע בהחלטתו של משה לפעול? האם משה היה מעז לפעול אילו היו אנשים בסביבה? ואם לא היו אנשים בסביבה, איך העברים ופרעה גילו על המעשה?